ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В РАМКИТЕ НА БАЛАНСИРАЩАТА ГРУПА НА ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД

Раздел I

Сумиране на измерени стойности по отношение на потребител/производител, участник в стандартната балансираща група

Чл. 1. (1) След получаване на валидираните измерени стойности, „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, в качеството му на координатор на стандартна балансираща група, определя общите физически доставки на всеки потребител/производител в стандартната балансираща група, по отношение на места на измерване от съответната мрежа, за всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на производител в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е равно на сумата от общото производство на обектите на производителя, за „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е поел отговорност за балансиране.
(3) Сумарното потребление на потребител в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е равно на сумата от общото потребление на обектите на потребителя, за които „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е поел отговорност за балансиране.

Раздел II

Определяне на цени на енергийни небаланси в стандартната балансираща група

Чл. 2. (1) Сделките с енергийни небаланси между „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, в качеството му на координатор на стандартна балансираща група и участниците в тази група се извършват по цена на балансираща енергия в групата (ЦБЕГ), с изключение на случаите по чл. 3.
(2) Цената на енергийните небаланси по ал.1 за период на сетълмент в стандартната балансираща група с координатор „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД е не по-ниска от цената, по която крайните снабдители купуват електрическата енергия от обществения доставчик за покриване на нуждите на своите клиенти.
(3) Цената, по която крайните снабдители купуват електрическата енергия от обществения доставчик за покриване на нуждите на своите клиенти е определената от ДКЕВР цена, която е в сила към момента на сключване на договора за участие в стандартната балансираща група (в лв./МWh). В случай на изменение на тази цена, последната се прилага между страните от датата на влизането й в сила.

Чл. 3. „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД извършва сделки с енергийни небаланси с участниците в стандартната балансираща група по цена на недостиг (ЦЕН) и цена на излишък (ЦЕИ), определени от електроенергийния системен оператор по реда на ПТЕЕ в следните случаи:
1. Когато енергийният излишък на един или няколко участника в стандартната балансираща група не е достатъчен за покриване на енергийния недостиг на друг или няколко други участници в групата;
2. Когато енергийният излишък на един или няколко участници в стандартната балансираща група надвишава количеството енергия, необходимо за покриване на енергийния недостиг на останалите участници в групата.

Раздел III

Основни принципи за изчисляване на небалансите на отделните участници в стандартната балансираща група

Чл. 4. (1) Разпоредбите на този раздел имат за цел да определят начина на изчисляване на отклоненията между утвърдения график и измерените стойности на производителите и потребителите, участници в стандартната балансираща група с координатор „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД.
Количествата по утвърден график са количествата, договорени между търговските участници преди реалния ден на доставка.
(2) Измерените стойности на потребител/производител, участници в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД са отчетените и валидирани от собствениците на измервателни системи стойности на потребената и/или произведена електрическа енергия.
(3) Закупените количества от търговец, участник в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД са агрегираните количества електрическа енергия по заявки на търговеца към неговите доставчици.
(4) Продадените количества от търговец, участник в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД са агрегираните количества електрическа енергия по заявки на клиенти на търговеца към него.
(5) Небалансите се определят на база агрегирани договорени и измерени стойности за производство и потребление или закупени и продадени количества отнесени към всеки участник в стандартната балансираща група с координатор „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД.

Чл. 5. По смисъла на настоящите общи принципи небалансите са:
1. Небаланс на потребител/производител в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, определен на база нетна договорена позиция и нетна измерена позиция;
2. Небаланс на търговец в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, определен като сума между закупеното и продаденото количество електрическа енергия;
3. Небаланс на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, в качеството му на координатор на стандартна балансираща група определя се като сбор между сумираните положителни и сумираните отрицателни небаланси на всички участници в стандартната балансираща група.

Чл. 6. За изчисляване на небалансите по чл. 5, т.1, за всеки период на сетълмент, „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД определя:
1. Нетната договорена позиция в МВтч на всеки потребител/производител в стандартната балансираща група като сума на всички договорени доставки/покупки, съгласно регистрирани графици за производство/потребление за последния отчетен период;
2. Нетната измерена позиция в МВтч на всеки потребител/производител в стандартната балансираща група на „„Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД като сума на всички измерени и валидирани стойности по обекти;
3. Небаланс в МВтч на всеки потребител/производител в стандартната балансираща група на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД като сума между нетната договорена позиция и нетната измерена позиция.

Чл. 7. (1) Всички договорени стойности по чл. 6, т. 1 са:
1. Положителни - за количествата, отнасящи се до потребителите;
2. Отрицателни - за количествата, отнасящи се до производителите.
(2) Всички измерени стойности по чл. 6, т. 2, са:
1. Отрицателни - за измерванията, отнасящи се до потребителите;
2. Положителни - за измерванията, отнасящи се до производителите.
(3) Стойностите по чл. 5, т.2 са:
1. Положителни - за закупеното количество електрическа енергия;
2. Отрицателни - за продаденото количество електрическа енергия.

Раздел IV

Правила за сетълмент на небалансите на отделните участници в стандартната балансираща група

Чл. 8. Разпоредбите на този раздел имат за цел да уредят правилата за изчисление на паричните задължения и вземания по сделки на покупко- продажба на енергиен небаланс между „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, в качеството му на координатор и участниците в стандартната балансираща група, с цел компенсиране на реализираните от тях небаланси.

Чл. 9. С оглед осигуряването на прозрачност и равнопоставеност в процеса на сетълмент „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД в качеството си на координатор на стандартна балансираща група:
1. Изчислява небалансите на отделните участници в стандартната балансираща група;
2. Извършва предварителен сетълмент на седмична основа и окончателен физически и финансов сетълмент на месечна основа;
3. Определя цена на балансиращата енергия в групата (ЦБЕГ) за енергиен недостиг и енергиен излишък, необходими за взаимно компенсиране на небалансите на участниците в стандартната балансираща група, за всеки период на сетълмент;
4. Използва цени на балансираща енергия за енергиен недостиг и енергиен излишък за всеки период на сетълмент, определени от електроенергийния системен оператор, за уреждане на нетната позиция на „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД пред електроенергийния системен оператор.

Чл. 10.(1) „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, в качеството си на координатор на балансираща група изготвя образци на извлеченията за сетълмент.
(2) Извлеченията по ал. 1 са неразделна част от фактурите за недостиг.
(3) Извлеченията по ал.1 съдържат информация за участието в общия небаланс на участника в стандартната балансираща група.

Чл. 11. (1) „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД определя небалансите на участниците в стандартната балансираща група за всеки период на сетълмент след получаване на валидираните измерени стойности от собствениците на измервателните системи. (2) „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД изготвя отделно за всеки календарен ден, за всеки участник, почасово дневно извлечение за сетълмент на небаланси и определя нетната стойност на дневния сетълмент, до 2 (два) работни дни след получаване на валидираните стойности от собствениците на измервателните системи.